Adatvédelmi tájékoztató, nyilatkozat

A jelen adatvédelmi tájékoztató (Nyilatkozat) és jogi nyilatkozat tartalmazza a Bokori Zoltán Árpád e.v. (továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett zmintzoltan.hu domain néven elérhető weboldal és szolgáltatások (együttesen: Szolgáltatás) keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást és a szerzői jogokkal kapcsolatos tájékoztatást.

A Szolgáltatás technikai hátterét a Tárhely.eu KFT (továbbiakban: Tárhely szolgáltató) biztosítja, a szerveren elhelyezett szoftverek üzemeltetését az Üzemeltető végzi.

A Szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználó (azon személy, aki használja a Szolgáltatást, továbbiakban: Felhasználó) elfogadja a jelen Nyilatkozat (amely folyamatosan elérhető a weboldal minden aloldalának láblécében) feltételeit.

 

Fogalmak

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Felhasználó”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.
„profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.
„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel
„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.
„az Érintett hozzájárulása”: az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

 

1. Az adatkezelő személye

A Szolgáltatással összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében az Üzemeltető az adatkezelő nem vesz igénybe adatfeldolgozót. Az Üzemeltető által kezelt személyes adatokat kizárólag az Üzemeltető és annak munkavállalói ismerhetik meg. A Szolgáltatás felhasználóira vonatkozó adatok a Tárhely Szolgáltató szerverén kerülnek tárolásra.

 

2. Adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás

Levélküldés, űrlap elküldése, blog hozzászólás és ezekkel összefüggő adatkezelés

A Szolgáltatás használata bizonyos körben (azonban nem teljes körűen) regisztráció, feliratkozás vagyis személyes azonosításra alkalmas adatok megadása nélkül is lehetséges, a Szolgáltatáson elérhető szolgáltatások egy részének használata azonban regisztrációhoz, és így személyes adatok megadásához kötött. A regisztráció, feliratkozás során az Üzemeltető egyértelműen jelzi a kötelezően és opcionálisan megadandó adatokat. A kötelezően megadandó adatok szükségesek a szolgáltatás biztonságos és jogszerű nyújtásához és használatához. A kötelezően megadandó adatok elsősorban az alábbiak:

2.1 A kezelt személyes adatok

Adatkezelés Kezelt adatok köre Adatkezelés időtartama Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja
Ajánlatkérés, kapcsolati adatok név, e-mail cím Addig kezeli az Üzemeltető az adatokat, ameddig a felhasználó nem kéri adatainak a törlését e-mailben, vagy postai úton. Az adatok megadása a szolgáltatás biztosítása miatt, ügyintézési célból szükséges. A felhasználó önkéntes hozzájárulása.
A weboldal használata során gyűjtött adatok A felhasználó technikai adatai: látogatás dátuma, böngészője, IP címe, a weboldal teljes látogatásáról készült analitikai adatok Naplózástól számított 5 év A weboldal és a szolgáltatások fejlesztése. Ezen adatok a felhasználó beazonosítására alkalmatlanok. A felhasználó önkéntes hozzájárulása.
A weboldali form-ok védelme a Google reCAPTCHA által A felhasználó technikai adatai: látogatás dátuma, böngészője, a weboldal látogatásáról készült analitikai adatok. Naplózástól számított 6 hónap A weboldal védelme a SPAM-ek ellen. Ezen adatok a felhasználó beazonosítására alkalmatlanok. A felhasználó önkéntes hozzájárulása.

A felhasználó természetesen hozhat olyan döntést, hogy bizonyos adatokat nem kíván megadni, ez azonban azt eredményezi, hogy a felhasználó a szolgáltatásokat nem veheti igénybe. Az adatszolgáltatás tehát minden esetben önkéntes és az adatkezelés jogalapja az érintett előzetes hozzájárulása.

Az Üzemeltető a Szolgáltatás regisztráció illetve levélküldés nélküli használata esetén is rögzít bizonyos, a felhasználóhoz kapcsolódó, esetenként személyes adatnak minősülő adatokat a jelen Nyilatkozat 2.2 pontja szerint.

A regisztrációval, feliratkozással összefüggésben keletkezett személyes adatok kezelésének időtartama az adott felhasználóval fennálló jogviszony fennállásának idejéig terjed, mely időszak végeztével az érintett Felhasználóra vonatkozó, általa megadott adatok törlésre kerülnek. Mindemellett a 6.1 pontban meghatározottak szerint a felhasználó kérheti a regisztrációja, valamint az ehhez kapcsolódó adatai törlését.

2.2 Honlap-látogatottsági adatok kezelése

2.2.1. A weboldal látogatóit, jellemzőit a Google Analytics webanalitikai szolgáltatással mérjük. A Google Analytics működése során számos jellemzőjét naplózza a látogatóknak, mint például: honnan érkezett, milyen böngészőt, vagy milyen operációs rendszert használ, mely oldalakat nézi meg. A Google Analytics által tárolt adatok nem alkalmasak arra, hogy Önt, mint magánszemélyt név szerint azonosítsuk, azonban egy későbbi látogatása során képes felismerni, hogy az Ön számítógépéről, az Ön által használt böngészővel valaki már járt korábban a weboldalunkon. A méréshez a rendszer kisméretű adatfájlokat, ún. sütiket (cookiekat) helyez el böngészőjében. A mérés célja a felhasználói szokások megismerése (ezáltal az oldal bővítése, fejlesztése az így kinyert információk alapján), az oldalra érkező látogatók keresési szokásainak felmérése, az alkalmazott kereső kifejezések feltérképezése. Amennyiben nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az alábbi kiegészítőt: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

2.3 „Cookie”-k elhelyezése, célja

A Szolgáltatás részeinek használatakor az Üzemeltető kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a felhasználó számítógépére az alábbi célokból:

 • adatfeljegyzés
 • a felhasználó azonosítása
 • a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése
 • a Szolgáltatás hatékonyságának növelése

   

Az adatfájlok használatának eredményeképpen az Üzemeltetőhöz került adatokat az Üzemeltető nem kapcsolja az adott felhasználó azonosító adataihoz. Az ún. session cookie-k a cookie-kban beállított határidő végével automatikusan törlődnek.

A felhasználónak böngészőjében a cookie-k vonatkozásában az alábbi lehetőségei vannak:

 • beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az Üzemeltető cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén
 • a cookie-k küldését bármikor megtilthatja

Személyes adat gyűjtésére és kezelésére, valamint az adott felhasználóval történő felhasználására és beazonosítására nem kerül sor.

E körben kiemelendő, hogy a cookie-k el nem fogadása azt eredményezi, hogy ezzel összefüggésben bizonyos oldalak vagy funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. A cookie-kal kapcsolatos további információ a http://www.cookiecentral.com címen érhető el.

 

3. Az adatkezelés célja

A Szolgáltatással összefüggésben az Üzemeltető által végzett adatkezelések célja:

 • a Szolgáltatás hatékony nyújtása
 • a regisztrált felhasználók azonosítása
 • a Szolgáltatás használatával kapcsolatban felmerült viták rendezése
 • felvilágosítás nyújtása levélküldött felhasználók részére a Szolgáltatás működésével kapcsolatosan (például technikai jellegű üzenetek, a Szolgáltatás módosulásával kapcsolatos információk stb.)
 • működési problémák elhárítása
 • közvetlen üzletszerzés (pl: kapcsolatfelvétel). Ez utóbbit az Üzemeltető kizárólag ilyen célú adatkezeléshez történő hozzájárulás alapján, annak időtartama alatt, illetőleg a hozzájárulás visszavonásáig végez.

 

4. Adattovábbítások, harmadik személyek adatkezelései

Az Üzemeltető kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat. Ugyanez igaz az adatfájlok használatával az Üzemeltető kezelésébe került adatokra. Az egyes személyes adatok harmadik személyekkel való közlésére az alábbi esetekben is sor kerülhet:

i.) A Szolgáltatás keretén belül észlelt gyanús vagy jogsértő tevékenységekkel kapcsolatban az Üzemeltető jogosult felhívásokat vagy közleményeket küldeni vagy közzétenni, akár az egyes felhasználók adatainak felhasználásával.

(ii.) Az Üzemeltető együttműködik a nyomozati jogkörrel rendelkező szervekkel és a bíróságokkal a Szolgáltatás keretén belül elkövetett jogsértések (például csalás, szellemi alkotásokhoz fűződő jogok megsértése) felderítése és szankcionálása érdekében, és teljesíti a jogszabályi rendelkezésen alapuló adatkéréseket.

 

5. Adatbiztonság

Bár az Üzemeltető az iparági standardoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosít ennek biztosítására, nem garantálja, hogy a felhasználók a Szolgáltatás keretében kifejtett tevékenységével kapcsolatos vagy a Szolgáltatáson belül megjelenített személyes adatai kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott módokon kerülnek kezelésre. Harmadik személyek, vagy akár más felhasználók is képesek lehetnek arra, hogy jogellenesen az adatvédelmi és személyiségi jogokat védő jogszabályi rendelkezések oltalma alá tartozó üzeneteket vagy adatokat hallgassanak le vagy fürkésszenek ki. Ezen felül a felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

A felhasználókat kizárólagos felelősség terheli a személyes azonosítójuk és jelszavuk használatáért, ideértve az azonosító és a jelszó használatával összefüggő valamennyi tevékenységért. Ebből kifolyólag javasolt az ilyen azonosító felhasználóhoz való kapcsolódásának tényét és a felhasználói névhez kapcsolódó jelszót titokban tartani. Amennyiben a felhasználó ezeket az adatokat mégis felfedi egy harmadik személy számára, ennek következtében elveszítheti a Szolgáltatás keretében az Üzemeltető által kezelt adatai feletti rendelkezés lehetőségét.

 

6. Jogi nyilatkozat – Szerzői jog

6.1 A weboldal tartalma

A weboldalon megjelenő információ, és annak szerkesztési módja az Üzemeltető kizárólagos tulajdonát képezi. Szigorúan tilos az információ bármely részének másolása, közzététele, átírása vagy felhasználása az Üzemeltető erre vonatkozó írásos meghatalmazása nélkül.

A weboldalon elhelyezett videófelvételek és képek minden egyes összetevője Szellemi alkotás, szerzői jogi védelem alá esik, amelynek jogosultja az Üzemeltető. Az Üzemeltető nem ad engedélyt semmilyen felhasználásra, evégett a digitális tartalmak (videók, képek, szövegek) letöltése nem engedélyezett. A Szellemi alkotásokra vonatkozó szabályok érvényesek!

Az Üzemeltető logója, a weboldal és a rajta található információ a szerzői jogvédelem vonatkozó törvényei által védett.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a weboldalt bármikor, bármely okból kifolyólag, előzetes értesítés nélkül módosítsa, és az Üzemeltető részéről ez semminemű felelősségvállalással nem jár.

Amennyiben a Felhasználó, a jelen jogi nyilatkozat rendelkezéseibe ütközően vagy egyébként visszaélésszerűen használja a honlapot, az Üzemeltető jogosult többek között a hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni, továbbá felhasználói adatait előzetes értesítés nélkül törölni. Ezek az intézkedések a Felhasználóval szemben más néven történő bejelentkezés, vagy más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak, illetve alkalmazhatóak minden olyan személlyel szemben, aki a honlapot a Felhasználó internetcsatlakozásán keresztül vagy a saját felhasználó adataival használja.

Amennyiben a Felhasználó megszegi a jelen jogi nyilatkozatot, vagy a honlap használatával összefüggésben jogsértést követ el, és emiatt vagy ezzel összefüggésben harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt, vagy eljárást indít, a Felhasználó, az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadást, költséget és kár megtérítését magára vállalja. Továbbá vállalja, hogy minden az Üzemeltető által megkövetelt intézkedést megtesz a jogsértésekkel és a visszaélésekkel kapcsolatban és szemben az Üzemeltető jó hírnevének megóvása érdekében.

6.2 A videó vágás, szerkesztés címén Üzemeltető részére átadott nyersanyagról

Nyersanyag ebben az esetben a videó, digitális fotó, kép, zene, hanganyag, stb. Üzemeltető a nyersanyag eredetét, felhasználásának jogosultságát nem vizsgálja. Ha mégis jogosulatlan felhasználást észlel, azt Felhasználónak jelzi.

 

6.3 Az elkészített videóról

A nyersanyagokból összeállított videó tartalmáért, felhasználásáért, közzétételéért Üzemeltetőt felelősség nem terheli.

Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy az általa elkészített (vágott, szerkesztett), nyilvánosan közzé tett videót referenciaként a honlapján, illetve a közösségi médiában szerepeltesse. Csak és kizárólag a Felhasználó oldaláról belinkelt (beágyazott) módon.

7. Záró rendelkezések

7.1 Jogok gyakorlása, jogorvoslat

– Felvilágosítás
A felhasználó jogosult személyes adatai kezeléséről, felhasználásáról tájékoztatást kérni a lenti e-mail címen.

– Adatmódosítás, adattörlés
A regisztrált, vagy levélküldő felhasználó a fent említett e-mail címre elküldött levélben kérheti adatai törlését.

– Jogorvoslat

Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy az Üzemeltető megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, jogait e-mailben, vagy postai úton küldött kérelemben gyakorolhatja.
Név: Bokori Zoltán Árpád e.v.
Levelezési cím: 9400 Sopron, Gensel Ádám utca 5/a.
E-mail cím: info@olcso-honlap.hu

Ha a felhasználó nem ért egyet az Üzemeltető válaszával és döntéséve az Info.tv., a Rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat, vagy Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

7.2 Felelősség

Az Üzemeltető a felhasználók által a Szolgáltatás keretén belül tárolt, elérhetővé- vagy közzétett és küldött információkért mindennemű felelősségét kizárja.

Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy a felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sértő módon a Szolgáltatás használata során más személy személyes adatait adja meg, a Szolgáltatáson belül nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértő módon használja vagy egyébként a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket megszegte illetve a Szolgáltatás használata során kárt okozott, az Üzemeltető megteszi a szükséges lépéseket a kár megtérítése, illetőleg a jogi úton történő felelősségre vonás érdekében.

7.3 Módosítás

Az Üzemeltető fenntartja a jogot a jelen adatvédelmi nyilatkozat és Jogi nyilatkozat módosítására. Módosítás esetében a a módosított nyilatkozatot elérhetővé teszi a weboldal Adatkezelési tájékoztató és Jogi nyilatkozat aloldalán, amelyet a weboldal láblécéből lehet elérni.

 

Módosítva: 2022. március 22.